Algemene voorwaarden Huurda.nl


Artikel 1 Definities

 1. Advertentie: Eeen advertentie waarin een huurwoning wordt aangeboden en welke zichtbaar is op de website van Huurda.nl;
 2. Advertentieovereenkomst:​ De overeenkomst tussen Huurda.nl en gebruiker met betrekking tot plaatsing van advertenties.
 3. Dienst:​ Het zoeken van woonruimte via de website, dan wel het plaatsen van een advertentie, dan wel het in contact brengen van gebruikers;
 4. Gebruiker: De natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die gebruikmaakt van de dienst van Huurda.nl;
 5. Website:​ Huurda.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. ​Deze​ algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en diensten van Huurda.nl. Woningzoekende en verhuurder verklaren door gebruik van de website zich bekend en akkoord met deze algemene voorwaarden.
 2. ​De​ toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de onderhavige is in elk geval uitgesloten.

Artikel 3 Overeenkomst

 1. Een advertentieovereenkomst komt tot stand door het plaatsen van de huurwoning, dan wel door schriftelijke bevestiging aan gebruiker dat de advertentie geplaatst gaat worden. De daarbij horende tarieven zijn vermeld op de website.
 2. Door het aanbieden van een advertentie geeft gebruiker Huurda.nl toestemming alle informatie in de advertentie te plaatsen op de website.
 3. De gebruiker kan Huurda.nl niet voor schade en vorderingen van derden aanspreken die ontstaan door plaatsen van advertenties op de website.

Artikel 4 Plaatsen van woningen

 1. Het plaatsen van een woning op de website gebeurt middels een advertentie. Alleen woning waarvan u eigenaar bent of waarbij u in opdracht van de eigenaar werkt mogen op de website geplaatst worden.
 2. In de advertentie dient de woning op correcte wijze weergegeven te worden en de advertentie dient een realistisch beeld te schetsen van de woning, eventueel door middel van tekst en foto’s. De advertentie mag geen misleidende informatie bevatten. Huurda.nl behoudt het recht om advertentieteksten en/of -foto’s die onjuiste informatie bevatten te allen tijde aan te passen of indien nodig te verwijderen.
 3. In de advertentie omschrijving mogen geen contactgegevens worden vermeld en de advertenties mogen geen informatie over derde partijen bevatten.
 4. Huurda.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatige inhoud of inbreuk op auteursrecht van advertenties geplaatst door of namens verhuurder van de woonruimte.
 5. Gebruiker dient te zorgen voor adequate afhandelingen van de ontvangen reacties op woonruimte en advertenties van woningen die reeds verhuurd zijn dienen door gebruiker te worden verwijderd.
 6. Gebruiker geeft door plaatsing van de advertentie Huurda.nl toestemming om deze gegevens te plaatsen op de website. Huurda.nl is bevoegd de advertentie in te zetten voor marketing- en/of reclamedoeleinden, met als doel de woning bij potentiële huurders onder de aandacht te brengen.

Artikel 5 Inhoud van advertenties

 1. De gebruiker kan aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatige inhoud van de advertentie die door hem is geplaatst op de website.
 2. De advertentie voldoet tenminste aan het volgende:
  1. De inhoud van de advertentie mag niet onrechtmatig zijn of in strijd zijn met de in Nederland geldende wet- en regelgeving;
  2. De inhoud van de advertentie mag Huurda.nl in geen enkel opzicht schaden;
  3. De inhoud van de advertentie mag andere gebruikers niet schaden en/of lastigvallen;
  4. De woning die te huur wordt aangeboden door gebruiker dient eigendom zijn van gebruiker of van degene in wiens opdracht gebruiker werkt en voor huur bestemd zijn;
 3. Gebruiker dient geen misbruik te maken van de website, mede hieronder wordt het volgende verstaan:
  1. Onrechtmatige teksten, waaronder discriminerende en beledigende teksten;
  2. Vermelden van of verwijzen naar andere websites, dan Huurda.nl of advertenties van andere websites, dan huurda.nl;
  3. Advertentie die niet ten doel hebben de verhuur van woonruimte.

Artikel 6 illegale verhuur

 1. Het is niet toegestaan om woonruimte aan te bieden op de website als bewoner zich op het adres niet kan of mag inschrijven bij de gemeente
 2. Het is niet toegestaan om woonruimte aan te bieden op de website als de woning geen woonbestemming heeft, maar waar de bewoner zich wel kan inschrijven op het adres bij de gemeente
 3. De hierboven onder 1 en 2 genoemde eisen komen voort uit de Wet Basisregistratie Personen.
 4. Huurda.nl behoudt zich het recht om advertenties met illegaal aanbod van woonruimte aan te passen of te verwijderen. Ook kan Huurda.nl passende maatregelen treffen tegen verhuurder.

Artikel 7: Gebruik van dienst

 1. De​ persoonsgegevens van potentiële huurders mogen door gebruiker niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan het sluiten van een huurovereenkomst.
 2. ​Het​ is gebruiker niet toegestaan andere gebruikers te benaderen voor commerciële doeleinden.
 3. ​Huurda​.nl kan bij overtreding van deze voorwaarden de overeenkomst met gebruiker te beëindigen. Reeds betaalde kosten worden dan niet terugbetaald aan gebruiker. Ook kan huurda.nl overgaan tot blokkering van gebruiker.
 4. ​Huurda​.nl heeft het recht aangifte te doen van strafbare feiten en daarbij heeft Huurda.nl het recht om alle benodigde gegevens over gebruiker te verstrekken aan de derde die hiertoe gerechtigd is.
 5. ​Eventueel​geleden schade van Huurda.nl wegens overtredingen van gebruiker kan Huurda.nl verhalen op gebruiker.

Artikel 8 Tarief en betaling

 1. Voor het plaatsen van een huurwoning Advertentie dient door de Adverteerder te worden betaald. De geldende tarieven zijn aangegeven op Huurda.NL. Plaatsing van de Advertentie vindt plaats nadat Huurda.nl het voor de Advertentie verschuldigde bedrag heeft ontvangen.

Artikel 9 Ontbindingsrecht

 1. Op het plaatsen van een Advertentie kan in bepaalde gevallen het ontbindingsrecht zoals bedoeld in artikel 6:230 BW van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn.
 2. Het ontbindingsrecht is in ieder geval niet van toepassing op Advertenties die van de Website zijn verwijderd omdat ze in strijd met de voorwaarden waren.
 3. Tenzij anders overeengekomen gaat u ermee akkoord dat een Advertentie direct, tijdens de wettelijke ontbindingstermijn, wordt geplaatst. Dit heeft gevolgen voor een eventueel van toepassing zijnde ontbindingsrecht. U verklaart tevens dat u afstand doet van een eventueel van toepassing zijnde ontbindingsrecht, zodra Huurda.nl de Advertentie geplaatst heeft.
 4. Indien het in artikel 9.1 bedoelde ontbindingsrecht van toepassing is op de door u geplaatste Advertentie dan gaat u ermee akkoord dat indien u gebruik maakt van uw ontbindingsrecht, u aan Huurda.nl een evenredige vergoeding verschuldigd bent voor de door Huurda.nl geleverde diensten. In bepaalde gevallen zal deze evenredige vergoeding worden berekend op basis van het aantal dagen dat bij uw gebruik van uw ontbindingsrecht resteert van de overeengekomen advertentieperiode en/of het gemiddeld aantal reacties op uw Advertentie, zoals door Huurda.nl periodiek wordt vastgesteld.

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle eigendomsrechten op de website berusten bij Huurda.nl. De inhoud van de geplaatste advertenties valt niet onder de eigendomsrechten van Huurda.nl.
 2. Het staat Huurda.nl vrij om advertenties door te plaatsen op partnerwebsites.
 3. Huurda.nl behoudt zich uitdrukkelijk de auteursrechten voor. Het is derhalve - zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Huurda.nl - niet toegestaan de Uitgave op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken, met uitzondering van toegestane deeplinks. Het vermelden van Huurda.nl als bron maakt dat niet anders.
 4. Indien de Gebruiker inbreuk maakt op de rechten van Huurda.nl is gebruiker verantwoordelijk voor alle door Huurda.nl als gevolg daarvan geleden schade, inclusief de kosten van opsporing en juridische bijstand.


Match-Make a Move BV
Twentepoort Oost 34
7609 RG Almelo

Telefoon: 088 - 700 99 00
KVK-nummer: 63421461
BTW-nummer: NL855228647B01